Zápis do mateřských škol:


INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KAMARÁD, BRNO, ČTVRTĚ 3

Vyplnění a tisk přihlášky https://zapisdoms.brno.cz

Termín sběru přihlášek:

https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-kamarad-brno-ctvrte-3-prispevkova-organizace

DOKLADY K OSOBNÍMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ (PŘIHLÁŠKA)
  2. RODNÝ LIST DÍTĚTE
  3. DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ (potvrzení praktického dětského lékaře na ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ)
  4. OVĚŘENÍ TRVALÉHO POBYTU DÍTĚTE občanským průkazem dítěte nebo zákonného zástupce. V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče předložili doklad o přechodném pobytu dítěte – vyřizuje pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno

Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ  je možné doručit i:

  • v elektronické podobě do datové schránky školy – ID 959jw3u nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • v listinné podobě poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy mob.: +420 603 160 898

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.