Zahrada – radostný svět dětí


REALIZACE PROJEKTU

V souladu s projektem „Zahrada – radostný svět dětí“ schváleným Státním fondem životního prostředí České republiky a následně uzavřenou smlouvou se zhotovitelem – společností KAVYL, spol. s r.o., byly provedeny úpravy zahrady mateřské školy Kamarád
na ploše bezmála 3.500 m2. Na zahradě byla zachována většina dřevin, odstraněny byly pouze náletové a poškozené dřeviny. Odstraněny byly i  živé ploty uprostřed zahrady, které činily zahradu menší a méně přehlednou. Dále bylo bylo odstraněno jedno z pískovišť
a nevyhovující herní prvek. Srdcem zahrady se stala přírodní učebna v podobě šestibokého dřevěného altánu s lavicemi. Prvek skýtá prostor nejen pro realizaci skupinových vzdělávacích aktivit, ale i pro spontánní aktivity dětí. VRBOVÁ CHÝŠE v rohu zahrady vytvořila tajuplný prostor, sloužící k probouzení dětské fantazie a rozvoji neformálních vztahů mezi dětmi. Pro realizaci pěstebných pokusů byly vybudovány vyvýšené záhony a BYLINKOVÁ SPIRÁLA. Záhonky jsou připraveny k jarnímu výsevu semen a pěstování drobných plodin. Tyto aktivity podpoří u dětí dovednosti potřebné
k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí – děti se naučí starat se rostliny, dbát na pořádek, pravidelnému režimu.

V zahradě je dále nově instalováno PTAČÍ KRMÍTKO, BUDKA a HMYZÍ DOMEK, které slouží dětem k bližšímu seznámení se ptáky a drobnými živočichy. Dřevěný KOMPOSTÉR
v rohu zahrady naučí děti využívat biologický odpad k následnému přihnojování užitkových záhonů – zcela ekologickým způsobem. Z důvodu přistínění, byla nad stávajícím pískovištěm vybudována pergola, která je doplněna popínavou zelení s jedlými plody. Šplhací rampa byla umístěna vedle skluzavky, na místě původního, již nevyhovujícího prvku. Bude sloužit k motorickému rozvoji dětí. V rámci zadání bylo zbudováno i venkovní připojení na vodu, které bude sloužit k zálivce stromů, keřů a rostlin.

Prostor u branky byl z důvodu snazší údržby osázen skalníkem vrbolistým, obvodové živé ploty byly doplněny vysazením hortenzií. Prostor u stávajícího ohniště byl nově osázen ptačím zobem. V prostoru zahrady byly dále vysazeny 4 muchovníky, 3 jabloně a 1 hrušeň. Před nevzhlednou opěrnou betonovou zeď bylo dále vysazeno 20 užitkových keřů (angrešt, josta, rybíz, maliník, ostružiník, atd.), horní patro nad betonovou zídkou bylo osázeno barvínkem (jako podrost stávajících stromů).

Nedílnou součástí projektu jsou participační aktivity podporující a rozvíjející podmínky
environmentální výchovy a vzdělávání dětí.

Přípravné práce na projektu (r. 2017) byly zahájeny spoluprací s rodiči dětí a dětmi samotnými – anketou, ve které se mohli děti i rodiče vyjádřit, jak by si novou zahradu představovali. Mnohé z námětů, vzešlých z této ankety, byly následně Ing. Janou Vrbasovou, zahradní architektkou a autorkou projektu, využity.

V průběhu roku 2018 se rodiče společně s dětmi spolupodíleli na na jarním úklidu zahrady a její připravě na příchod dětí. V rámci výchovně vzdělávacích aktivit se část dětí zúčastnila výukového programu Lipky, pracoviště Rozmarýnek (školské zařízení pro environmentální výchovu) s názvem Babiččina zahrádka. Na konci školního roku
se všechny děti zúčastnily výukového programu Jezírka (pracoviště Lipky) s názvem Návštěva ve včelím úle. Zahrada mateřské školy byla průběžně využívána ke kulturním, sportovním a společenským akcím – 8.6. 2018 zde proběhlo rozloučení s předškoláky, 2.10. 2018 se uskutečnilo vyhodnocení drakiády spojené s opékáním špekáčků,  8.10. 2018 zde děti shlédly divadelní představení O neposlušných kůzlátkách.

Koncem roku 2018 a počátkem roku 2019 se intenzivně pracovalo na zadávacím řízení
na veřejnou zakázku. Po proběhlém výběrovém řízení a podpisu smlouvy – se stala zahrada na nějaký čas dětem nepřístupnou. Ani v tomto období však nebyly děti ochuzeny o blízký kontakt s přírodou – jejich vycházky směřovaly do nedaleké přírodní rezervace s názvem Kamenný vrch, známou bohatým výskytem koniklece velkokvětého, který zde vytváří jednu z největších populací na světě. Krom vycházek do přírody se děti opět zúčastnily výukových programů Lipky, tentokrát výukového programu Dědečkův dvoreček (Rozmarýnek)
a S Večerníčkem na výletě (Jezírko).

Stavební práce byly dokončeny a zahrada byla 15.11. 2019 předána k užívání zpět mateřské škole.

Koncem listopadu a počátkem prosince se na školní zahradě uskutečnilo několik pracovních setkání dětí, jejich rodičů a zaměstnanců školy. Jejich společným cílem byla výsadba stromků, zajištění jejich ochrany před nastávající zimou (mulčování) a okusem zvěří. O bohatý přísun zálivky nově vysazených stromů a vrbové chýšky se postaraly děti. Jakmile byly stromy v zemi – začalo se shrabovat listí. K jejich uložení byl poprvé využit kompostér, umístěný v rohu a zahrady a pořízený rovněž z projektu.

Fotografie k jednotlivým aktivitám naleznete ve fotogalerii – Zahrada.