Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O ŠKOLE

 1. Název školy

Mateřská škola Kamarád, Brno Čtvrtě 3, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec se sídlem v Brně, Oblá 75 a, 634 00 Brno, identifikační číslo  44992785-10.

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, které je hlavním účelem a předmětem činnosti, pro kterou je příspěvková organizace zřízena. Činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Příspěvková organizace poskytuje školní stravování podle § 119 školského zákona a jeho prováděcích předpisů.

Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ust. §33 b zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů v platném znění poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.

 1. Organizační struktura školy

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelku jmenuje (na základě výsledků konkurzního řízení) a odvolává Rada města Brna v souladu s ustanovením §166 odst. 1 a 2 školského zákona. Ředitelka je odpovědná za činnost organizace.

Ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných Zřizovací listinou.

Ředitelka organizace plní zejména tyto úkoly:

 • řídí vnitřní chod a činnost organizace,
 • zastupuje příspěvkovou organizaci navenek vůči všem právnickým a fyzickým osobám,
 • odpovídá za hospodaření příspěvkové organizace a dodržování všech pravidel stanovených příspěvkové organizaci zřizovatelem.

Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak, že ředitelka k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

V případě nepřítomnosti zastupuje ředitelku jí pověřená pracovnice.

Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, samosprávu pak Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec, která je zřizovatelem školy.

 1. Kontaktní spojení
 • poštovní adresa:                        Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3,  příspěvková organizace, Čtvrtě 315/3, 634 00 Brno Nový Lískovec
 • adresa pro osobní návštěvu:   totožná s poštovní adresou
 • e-mail:                                          reditelka@ms-kamarad.cz
 • webové stránky:                         www.ms-kamarad.cz
 • telefonní spojení:
  •  ředitelka školy:                     +420 603 160 898
  • zástupkyně ředitelky školy: +420 778 468 509
  • vedoucí školní jídelny:          +420 731 507 829
  • odhlašování dětí:                  +420 773 193 721
 • úřední hodiny:                           každé úterý 10:00 – 11:00 hod nebo po telefonické dohodě
 • ID datové schránky:                 959jw3u
 1. Bankovní spojení

Běžné platby (školné, stravné) lze poukázat na bankovní účet číslo

49539621/5500 vedený u Raiffeisen banky

 1. IČ: 70283907
 2. DIČ: mateřská škola není plátcem DPH
 3. Dokumenty školy

Seznam hlavních dokumentů:

 • Zřizovací listina vč. všech dodatků,
 • Zápis do rejstříku škol a školských zařízení,
 • Školní matrika – evidence dětí, přehledy docházky,
 • Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání a třídní vzdělávací programy,
 • Přehledy výchovné práce,
 • Zpráva o činnosti školy,
 • Školní řád,
 • Pracovní plán školy včetně plánu DVPP, plánu pedagogických rad a provozních porad
  a zápisů z nich,
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí,
 • dokumentace BOZP a PO,
 • personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby,
 • účetní, hospodářská a majetková dokumentace,
 • plán hospitací a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách,
 • soubor vnitřních předpisů a směrnic,
 • návrhy ročních finančních plánů školy, schválené roční finanční plány školy na aktuální období a střednědobé výhledy nákladů a výnosu.
 1. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů viz. Směrnice o svobodném přístupu k informacím.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na poštovní adresu školy, elektronicky do datové schránky školy nebo telefonicky na telefonním čísle ředitelky školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání

Proti rozhodnutí ředitelky školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu (u ředitelky školy), který rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Povinný subjekt (ředitelka školy) předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
 • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní ředitelka školy písemný záznam.

Stížnost se podává u ředitelky školy, a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ředitelka školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem Úřadu Jihomoravského kraje do 7 dnů ode dne, kdy jí byla stížnost doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Krajský úřad Jihomoravského kraje o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, způsobem stanoveným zákonem.

 1. Formuláře

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – elektronicky zapisdoms.brno.cz/.

Formuláře v listinné podobě vydává v případě potřeby ředitelka školy.

 1. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Postupy pro řešení životních situací se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  www.mvcr.cz/portal-verejne-spravy.aspx

Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výše uvedené předpisy jsou k dispozici v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, soubor vnitřních předpisů a směrnic školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy.

 1. Úhrada za poskytování informací

Sazebník nákladů spojených s poskytnutím informace/í:

Kopírování na kopírovacích strojích              A4 ČB jednostranně        2,- Kč

Tisk                                                                          A4 ČB jedna stránka        1,- Kč

Telekomunikační poplatky                               dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky                                   dle platných tarifů

 1. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Zprávy jsou přístupné v listinné podobě
v ředitelně školy a na webových stránkách školy www.ms-kamarad.cz

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Směrnice o svobodném přístupu k informacím